ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PIELGRZYMCE DUCHOWEJ

Dane osób biorących udział w 309. Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej Na Jasną Górę w formie pielgrzymki duchowej w dniach 6-15.08.2020 r. roku są przetwarzane przez Organizatora Pielgrzymki, czyli przez Klasztor OO Paulinów w Warszawie.

 

Adres: Klasztor OO Paulinów, ul Długa 3; 00 – 263 Warszawa; adres poczty e-mail: kontakt@paulini.com.pl

Adres przedstawiciela: O. Krzysztof Wendlik, ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; adres email: kontakt@paulini.com.pl

 

Adres i adres poczty e-mail na które można składać uwagi, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych: Klasztor OO Paulinów, ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; email: kontakt@paulini.com.pl

 

Organizator Pielgrzymki jest administratorem tych danych osobowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119/1 z 2016 roku.

 

Organizator Pielgrzymki przetwarza następujące dane osobowe osób uczestniczących w Pielgrzymce: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres-email, nr telefonu, numer wydanej legitymacji Pielgrzyma duchowego, nr grupy pielgrzymkowej.

W/w dane osobowe przetwarzane są do końca 2022 roku chyba, że osoba uczestnicząca w pielgrzymce wyraziła zgodę na dalsze ich przetwarzanie na czas oznaczony.

Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych w związku z udziałem w pielgrzymce duchowej.

W przypadku uczestnictwa w pielgrzymce dziecka, które ukończyło 16 lat oprócz zgody rodziców bądź jednego z nich, wymagana jest także zgoda dziecka.

 

Każda osoba uczestnicząca w Pielgrzymce ma prawo składać do Organizatora Pielgrzymki wnioski i żądania dotyczące przetwarzanych jej danych osobowych, a w szczególności ich zmiany, aktualizacji, usunięcia, poprawy jeżeli są błędne albo nieaktualne oraz ograniczenia, przetwarzania, żądania przenoszenia danych.

 

Takie wnioski i żądania należy przesyłać na adres Organizatora Pielgrzymki tj. Klasztor OO Paulinów, ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; email: kontakt@paulini.com.pl. Organizator będzie te wnioski i żądania rozpatrywał niezwłocznie oraz udzielał na nie odpowiedzi w tej samej formie w jakiej je otrzymał.

 

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe ze strony Organizatora Pielgrzymki będą: Klasztor OO Paulinów; ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; email: kontakt@paulini.com.pl. Adres przedstawiciela jak wyżej podano.

 

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) na przetwarzanie jego danych osobowych.