REGULAMIN 308 WPP

 1. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę od 1711 roku wychodzi z kościoła Ojców Paulinów p. w. Ducha Świętego. Jest organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Paulinów.
 2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem o charakterze wyłącznie religijno-pokutnym. Zasadniczo są to “rekolekcje w drodze”. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów, zdyscyplinowanie i przestrzeganie porządku.
 3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać, aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

– we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu,

– otrzymał znaczek wraz z programem trasy pielgrzymki,

– zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać go na pielgrzymim szlaku,

– będzie stosował się do zarządzeń Kierownictwa pielgrzymki, służb porządkowych i medycznych oraz patrolu policji,

– swoją postawą wykaże zaangażowanie w religijno-pokutny charakter pielgrzymowania,

– przystąpi do sakramentu spowiedzi (najlepiej przed wyruszeniem na trasę Pielgrzymki).

 1. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii.
 2. Na Pielgrzymce zwracamy się do siebie “Siostro” i “Bracie,” uwidaczniając w ten sposób rodzinny charakter Pielgrzymki.
 3. Osoby nieletnie:

– do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej idącej w tej samej grupie,

– w wieku 16 -18 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

 1. Pielgrzymowanie przed krzyżem lub poza grupą jest zabronione i wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów.
 2. Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia znaczka – legitymacji pielgrzyma. Nikt, kto nie jest legalnym pielgrzymem nie ma prawa przebywać w grupach WPP.
 3. Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje:

– odpowiedni strój (skromny, zasłonięte ramiona i kolana),

– zakaz palenia tytoniu,

– zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą natychmiastowego usunięcia,

– używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.

 1. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

– Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym”,

– zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),

– wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

 1. Wszystkie Służby biorące udział w WPP w poszczególnych grupach są odpowiednio oznakowane i podlegają Przewodnikowi grupy. Służby czuwające nad całością pielgrzymki – podlegają bezpośrednio Kierownikowi WPP.
 2. W miejscach postoju zachowujemy czystość, a odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych (nie wrzucamy śmieci do przewoźnych toalet). Ze względu na bezpieczeństwo sekcji ekologicznej do worków na śmieci nie wrzucamy ostrych przedmiotów stwarzających groźbę skaleczenia: (rozbite szkło, puszki, igły itp.).
 3. Ze względu na szczególne okoliczności dopuszcza się możliwość uzyskania zgody i zapisania samochodu towarzyszącego pielgrzymce w rejestrze kolumny samochodów pielgrzymkowych co jest potwierdzone otrzymaniem specjalnego identyfikatora.
 4. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
 5. Wyprzedzanie Pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego Pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez przewodnika grupy lub lekarza.
 6. Koszty są darowizną na cele organizacji 308 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.
 7. Uczestnikom pielgrzymki – a tym bardziej osobom postronnym – bez wiedzy Kierownictwa WPP nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów, zbierać jakichkolwiek ofiar lub dodatkowych opłat.
 8. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą poniższe konsekwencje:

– upomnienie z wpisem do legitymacji,

– natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.

 1. Zapis na Pielgrzymkę i odbiór legitymacji pielgrzyma jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

 

 

INSTRUKCJA

 1. Bagaż pielgrzyma, którego łączna waga nie może przekraczać 35 kg, stanowi:

– torba, plecak albo walizka,

– namiot,

– śpiwór.

Prosimy, aby bagaże były solidnie zapakowane, a wszelkie pojedyncze przedmioty (tj. miska, butla gazowa, namiot) były oddawane osobno – niezwiązane z innymi i podpisane.

 1. Bagaże zdajemy przed wyruszeniem pielgrzymki na oznakowane samochody stojące wzdłuż ulicy Długiej, które będą znajdowały się na każdym noclegu w celu odebrania swoich rzeczy. Pątnik zobowiązany jest zachować kwit, który należy okazać, by odebrać bagaże w Częstochowie.
 2. Za oddany do przewozu bagaż odpowiada przewoźnik, a nie organizator pielgrzymki.
 3. Rzeczy, które warto zabrać:

– rozchodzone obuwie,

– skarpety i bieliznę na każdy dzień,

– ciepłe ubrania,

– płaszcz przeciwdeszczowy,

– nakrycie głowy,

– coś do siedzenia (karimata, materac itp.)

– latarkę,

– różaniec, śpiewnik,

– kubek

– leki (regularnie przyjmowane)

– gotówkę na zakup żywności

– żywność długoterminową (konserwy)

 1. Nie zabieramy cennych rzeczy i nie spożywamy produktów łatwo psujących się.
 2. Nie zajmujemy miejsc noclegowych przed przyjściem grupy.
 3. Dbamy o czystość i porządek.
 4. Rzeczy znalezione oddajemy do przewodnika grupy lub informacji.
 5. Należność za noclegi regulujemy u gospodarzy
 6. Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w podstawowe środki opatrunkowe (bandaże), krem, lekarstwa pierwszej potrzeby oraz te, które aktualnie zażywa z powodu jakiejś dolegliwości oraz przewlekłych chorób. Opieka lekarska na trasie pielgrzymki zapewniona jest w wymiarze koniecznym.

Kierownictwo Pielgrzymki, w zależności od zaistniałych okoliczności, zastrzega sobie możliwość dokonywania wszelkich zmian w regulaminie w trakcie pielgrzymowania.

Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i instrukcją pielgrzyma zachęcamy do czynnego udziału i owocnej współpracy podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. W oparciu o doświadczenia dotychczasowych pielgrzymek ufamy, że wyżej wymienione zasady pozwolą nam bezpiecznie dotrzeć na Jasną Górę.

 

 

RODO

Dane osób biorących udział w 308 Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej Na Jasną Górę w dniach 6-15.08.2019r. roku są przetwarzane przez Organizatora Pielgrzymki, czyli przez Klasztor OO Paulinów w Warszawie.

Adres: Klasztor OO Paulinów, ul Długa 3; 00 – 263 Warszawa; adres poczty e-mail: kontakt@paulini.com.pl

Adres przedstawiciela: O Marek Tomczyk, ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; adres email: omarek1@wp.pl

Adres i adres poczty e-mail na które można składać uwagi, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych: Klasztor OO Paulinów, ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; email: kontakt@paulini.com.pl

Organizator Pielgrzymki jest administratorem tych danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119/1 z 2016 roku.

Organizator Pielgrzymki przetwarza następujące dane osobowe osób uczestniczących w Pielgrzymce: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, grupa pielgrzymkowa, ilość pielgrzymek, wizerunek, nr telefonu, numer wydanej legitymacji Pielgrzyma.

W/w dane osobowe przetwarzane są do końca 2021 roku chyba, że osoba uczestnicząca w pielgrzymce wyraziła zgodę na dalsze ich przetwarzanie na czas oznaczony.

Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych w związku z udziałem w pielgrzymce.

W przypadku uczestnictwa w pielgrzymce dziecka, które ukończyło 16 lat oprócz zgody rodziców bądź jednego z nich, wymagana jest także zgoda dziecka.

Każda osoba uczestnicząca w Pielgrzymce ma prawo składać do Organizatora Pielgrzymki wnioski i żądania dotyczące przetwarzanych jej danych osobowych, a w szczególności ich zmiany, aktualizacji, usunięcia, poprawy jeżeli są błędne albo nieaktualne oraz ograniczenia, przetwarzania, żądania przenoszenia danych.

Takie wnioski i żądania należy przesyłać na adres Organizatora Pielgrzymki tj. Klasztor OO Paulinów, ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; email: kontakt@paulini.com.pl. Organizator będzie te wnioski i żądania rozpatrywał niezwłocznie oraz udzielał na nie odpowiedzi w tej samej formie w jakiej je otrzymał.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe ze strony Organizatora Pielgrzymki będą: Klasztor OO Paulinów; ul. Długa 3; 00 – 263 Warszawa; email: kontakt@paulini.com.pl. Adres przedstawiciela jak wyżej podano.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) na przetwarzanie jego danych osobowych.

Możesz nas zobaczyć również na: